Walne Zebranie koła terenowego Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Walne zebranie Bractwa świętych Cyryla i Metodego Koła nr 1 w Białymstoku

20 maja b.r. bratczyki naszego koła przybyli do Katedry św. Mikołaja w Białymstoku aby uczcić pamięć swych świętych patronów i uczestniczyć w dziękczynnej modlitwie.

Uroczysty molebień odprawił ks. prot. Adam Sawicki, który udzielił błogosławieństwa na dalszą działalność bractwa. Modlitewny śpiew ks. protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza oraz słowa nauki duchownego stwarzały zachęcający nastrój na kontynuację pracy w ramach bractwa na rzecz naszej cerkwi prawosławnej oraz duchowego pokrzepienia i ubogacenia.

Przewodniczący Bractwa Krystian Jaszczyk pięknie wszystkim dziękował za udział w nabożeństwie oraz zaprosił na zebranie do Centrum Kultury Prawosławnej.

Radosnym śpiewem Chrystos Woskresie rozpoczęły się obrady Bractwa, które bardzo sprawnie poprowadził Stefan Nikiciuk. Przewodniczący koła Krystian Jaszczyk skrupulatnie przedstawił sprawozdanie z działalności dokonując dokładnej analizy realizowanego planu pracy.

Alina Mikołajczuk zaprezentowała dokładne sprawozdanie finansowe.

Irena Biedrzycka jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej potwierdziła uzasadnienie wszystkich wydatków finansowych i wystąpiła o udzielenie o absolutorium dla zarządu koła.

W dyskusji i głosowaniu wszyscy jednomyślnie potwierdzali efektywność pracy zarządu, za co serdecznie podziękował przewodniczący Krystian Jaszczyk.

W swym dziękczynnym słowie zwrócił uwagę na dalszą potrzebę misyjnej działalności społecznej i przedstawił plany na przyszłość.

Stefan Nikiciuk zapoznał wszystkich zebranych z poczynionymi staraniami i planami nadania nazwy ulicy, skweru lub ronda imionami naszych patronów świętych Cyryla i Metodego.

Bratczyki cieszyli się i uważali za nieodzowną słuszność za uczczenie przez Białostoczan pamięci świętych Cyryla i Metodego jako nauczycieli wszystkich Słowian bez względu na wyznanie i narodowość.

Obrady bractwa uwieńczył wspólny posiłek a następnie modlitwa.

Opracowała -Halina Borowik  

Accessibility Toolbar