Świata odkrywanie poprzez kodowanie


O projekcie

Programowanie uczy wielu umiejętności świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Innowacja pedagogiczna „Świata odkrywanie poprzez kodowanie” jest wprowadzana jako wstęp do nauki programowania komputerów najmłodszych klas szkoły podstawowej.  Podczas lekcji wykorzystane zostaną propozycje rozwiązań metodycznych proponowane w ramach programu „Mistrzowie kodowania” organizowanego przez firmę Samsung, Ministerstwo Oświaty oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Cel naszych działań: - wstęp do nauki programowania; - przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; - rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego, matematycznego, krytycznego oraz wnioskowania; - rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów; - rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej; - stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia; - wspieranie uzdolnień informatycznych dzieci.   Dzięki naszym działaniom uczniowie nabędą umiejętność: - analizowania informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce; - formułowania hipotez; - samodzielnego dochodzenia do rozwiązań; - odważnej realizacji własnych pomysłów; - kreatywnego rozwiązywania różnorodnych problemów; - wykorzystywania elementów programowania na wszystkich rodzajach edukacji; - tworzenia algorytmów i ich modyfikowania; - posługiwania się algorytmami w różnych sytuacjach życiowych.  

Bardzo dziękujemy firmie Polska Spółka Gazownictwaza udzielenie nam darowizny, w ramach które zakupione zostały tablety używane podczas projektu.

PSG_znak_podstawowy_rgb


Aktualności


Accessibility Toolbar