Statut

STATUT STOWARZYSZENIA BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO   Rozdział 1 Postanowienia ogólne
 • Paragraf 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO i może używać zamiennie nazwy Stowarzyszenie lub Bractwo.
 • Paragraf 2
 1. Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest miasto Białystok. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z zasadami prawa miejscowego.
 • Paragraf 3
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Bractwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm. Dz.U. z 2015r. poz.1923), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 
 • Paragraf 4
 1. Patronami Bractwa są św. św. Cyryl i Metody.
 2. Świętem Bractwa jest dzień 24 maja.
 3. Stowarzyszenie posiada logo, sztandar i pieczęć.
 4. Stowarzyszenie może wydawać legitymacje, znaczki identyfikacyjne organizacji, pieczęcie i inne emblematy wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Emblematem (logo) Bractwa jest znak o poniższym wzorze graficznym:
 • Paragraf 5
 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych, na zasadach pełnej autonomii.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków/ Delegatów zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku, gdy liczba Członków Bractwa jest mniejsza lub równa 100 osób, zwoływane jest Walne Zebranie Członków Bractwa.
 4. W przypadku, gdy liczba Członków Bractwa jest większa niż 100 osób, zwoływane jest Walne Zebranie Delegatów Bractwa.
 
 • Paragraf 6
 1. Stowarzyszenie może tworzyć i rozwiązywać koła terenowe jako jednostki organizacyjne działające w ramach osobowości prawnej i w strukturach Stowarzyszenia oraz przedstawicielstwa za granicą.
 2. Jednostka terenowa może posiadać odrębny rachunek bankowy założony na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Główny.
 • Paragraf 7
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Rozdział 2 Cele i środki działania  
 • Paragraf 8
Celami Stowarzyszenia są:
 1. pielęgnowanie ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej zgodnie ze swym wyznaniem, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach,
 2. zapoznawanie społeczeństwa z nauką, tradycjami i dziedzictwem Kościoła prawosławnego i propagowanie ich,
 3. rozwijanie i popieranie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo- wychowawczej w duchu porozumienia i współpracy między różnymi wyznaniami i religiami,
 4. współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie sprawowania opieki nad zabytkami kultury prawosławnej,
 5. rozszerzanie udziału prawosławnych w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,
 6. umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach,
 7. współdziałanie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i pomoc w realizacji jego misji,
 8. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 9. promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 10. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
 11. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
 12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 13. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
 14. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
 15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oraz mniejszości narodowych i etnicznych (np. białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, łemkowskiej i innych),
 16. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej,
 17. upowszechnianie (propagowanie) i naukę języka cerkiewno-słowiańskiego, będącego świadectwem znaczenia świętych braci z Salonik Cyryla i Metodego i ich kulturowego wpływu na chrystianizację Słowian i rozwój piśmiennictwa słowiańskiego.
 
 • Paragraf 9
Stowarzyszenie realizuje i osiąga swoje cele statutowe poprzez:
 1. pogłębianie wspólnoty i więzi ludności prawosławnej,
 2. propagowanie w społeczeństwie polskim nauki, tradycji, dorobku materialnego i duchowego dziedzictwa Kościoła prawosławnego.
 3. szerzenie i umacnianie w społeczeństwie polskim zasad tolerancji religijnej oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom patologii społecznej, tendencjom nacjonalistycznym i ich skutków,
 4. szerzenie idei pokoju oraz pokojowego współżycia narodów i grup etnicznych,
 5. organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, charytatywno-opiekuńczej oraz współpraca z Kościołem prawosławnym w tej dziedzinie,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i kolportażowej oraz gospodarczo-usługowej dla zabezpieczenia statutowych celów w wyodrębnionych formach organizacyjnych,
 7. współpraca z odpowiednimi instytucjami organizacjami krajowymi, zagranicznymi międzynarodowymi,
 8. gromadzenie i ochronę pomników cerkiewnej kultury materialnej,
 9. organizowanie pielgrzymek, wycieczek i obozów,
 10. współpraca ze środkami masowego przekazu,
 11. prowadzenie własnej działalności edukacyjnej i oświatowo wychowawczej w wyodrębnionych placówkach oraz innych formach organizacyjnych oraz fundowanie stypendiów ,
 12. prowadzenie działalności wspierającej ochronę środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.
 13. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej i społecznej,
 14. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez jednostki terenowe Stowarzyszenia bądź inne zewnętrzne podmioty, również podmioty nieposiadające osobowości prawnej,
 15. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
 16. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 17. powoływanie i współorganizowanie fundacji,
 18. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
 19. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
 20. wymianę i edukację kulturalną,
 21. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
 22. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
 23. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 24. nagradzanie i wyróżnianie członków Stowarzyszenia na podstawie odrębnych regulaminów.
 
 • Paragraf 10
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
 3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków/Delegatów zwykłą większością głosów.
  Rozdział 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • Paragraf 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 • Paragraf 12
Stowarzyszenie zrzesza członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 • Paragraf 13
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
  • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wyznania prawosławnego, zdolny do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący postanowienia Statutu, opłacający regularnie składki członkowskie.
  • cudzoziemiec wyznania prawosławnego, legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce, zdolny do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący postanowienia Statutu, opłacający regularnie składki członkowskie.
 2. Przyjęcie w poczet członków Bractwa następuje po wyrażeniu dobrowolnego aktu woli w formie pisemnej deklaracji z rekomendacją dwóch wprowadzających członków Bractwa.
 • Paragraf 14
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc (np.: finansową, rzeczową, doradczą, charytatywną, merytoryczną, pomoc w ramach wolontariatu) w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Głównego
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członek wspierający ustala z Zarządem Głównym Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanej pomocy (świadczenia), przestrzegania postanowień i celów Statutu oraz regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 • Paragraf 15
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków/Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • Paragraf 16
Członkowie zwyczajni mają prawo :
 1. udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
 2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
 • Paragraf 17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
 1. brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.
 • Paragraf 18
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Paragraf 19
Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi Koła Terenowego, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka Stowarzyszenia,
 3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu :
  • nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia,
  • działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • notorycznego uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu,
  • niepłacenia składek przez dwa kolejne lata.
 • Paragraf 20
 1. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków/Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu Głównego.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków/Delegatów jest ostateczna.
Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia
 • Paragraf 21
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków/Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.
 • Paragraf 22
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, poza przypadkami określonymi w § 23 i 24, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie tajnym, chyba że zebrani postanowią inaczej.
 • Paragraf 23
 1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej odbywa się na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków/Delegatów w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia: Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, trwa 3 lata licząc od dnia 1 lipca roku wyboru.
 4. Po upływie 3 letniej kadencji władze Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do dnia 30 czerwca danego roku.
 • Paragraf 24
Walne Zebranie Członków/Delegatów
 1. Walne Zebranie Członków/Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walnym Zebraniem Członków/Delegatów kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania – osoba będąca członkiem Stowarzyszenia, wybierana każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. W Walnym Zebraniu Członków/Delegatów biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 4. Na Walne Zebranie Delegatów członkowie kół terenowych wybierają delegatów w liczbie nie większej niż 6 osób spośród swoich członków. Liczbę delegatów poszczególnych kół terenowych określa uchwałą Zarząd Główny nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.
 5. Mandat delegata ma ważność jednego roku.
 6. Walne Zebranie Członków/Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 7. W sytuacji, gdy na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwoływane jest zebranie w drugim terminie (może się odbyć tego samego dnia po półgodzinie od pierwszego terminu) bez względu na ilość obecnych członków.
 8. Walne Zebranie Członków/Delegatów może być zwyczajne, nadzwyczajne i sprawozdawczo-wyborcze.
 • Paragraf 25
Zwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów:
 1. jest zwoływane 1 raz na 1 rok,
 2. zebranie ma charakter sprawozdawczy,
 3. zwoływane jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia,
 4. termin i miejsce obrad ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości Zarządom Kół Terenowych co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 • Paragraf 26
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów:
 1. może się odbyć w każdym czasie,
 2. obraduje tylko nad sprawami, do których rozpatrzenia zostało zwołane,
 3. jest zwoływane przez Zarząd Główny lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 4. termin i miejsce obrad ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości Zarządom Kół Terenowych co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 • Paragraf 27
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków/Delegatów:
 1. jest zwoływane 1 raz na 3 lata,
 2. zebranie ma charakter sprawozdawczy oraz wyborczy – wybory nowych członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej ( 23 pkt. 2),
 3. zwoływane jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia,
 4. termin i miejsce obrad ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości Zarządom Kół Terenowych co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.
 • Paragraf 28
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków/ Delegatów należy:
 1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwołanie przewodniczącego Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 12. nadawanie tytułu „Członka Honorowego” na wniosek Zarządu Głównego.
 • Paragraf 29
Zarząd Główny
 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami,
 2. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia,
 3. Strukturę organizacyjną Zarządu określa przewodniczący. Zarząd liczy od 3 do 6 osób łącznie z Przewodniczącym,
 4. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu odbywa się jego ukonstytuowanie,
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 3 miesiące,
 6. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 7. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu Głównego. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby pozbawione praw publicznych lub skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić dodatkowych funkcji w jednostkach podległych Stowarzyszeniu jeżeli prowadzi to do sprzeczności interesów obu stron.
 • Paragraf 30
Do kompetencji Zarządu Głównego należą:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków/Delegatów,
 3. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych,
 4. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, oraz przyjmowaniu darowizn,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów/Członków,
 8. zatwierdzanie wszelkich regulaminów wewnętrznych i statutów jednostek wewnętrznych Stowarzyszenia,
 9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. udzielanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne Głównej Komisji Rewizyjnej,
 11. wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa oraz innych wyróżnień i odznaczeń,
 12. ustalanie wzorów pieczęci, logo, sztandaru, etc.
 13. zabezpieczanie majątku Stowarzyszenia,
 14. rozwiązanie i łączenie kół terenowych Stowarzyszenia,
 15. podejmowanie decyzji w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, o których mowa w § 5, jak też przedstawianie kandydatów Stowarzyszenia do władz tych organizacji.
 16. podejmowanie decyzji w innych istotnych sprawach dla funkcjonowania Stowarzyszenia
 • Paragraf 31
 1. Zarząd Główny do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników, w tym swoich członków .
 2. Pracami Biura kieruje powołany przez Zarząd kierownik/dyrektor działający na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.
 3. Zarząd Główny może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.
 • Paragraf 32
 1. Dla ważności oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagany jest podpis jednego upoważnionego członka Zarządu Głównego z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 10 tys. PLN do ich ważności wymagane jest współdziałanie łączne dwóch upoważnionych członków Zarządu Głównego.
 • Paragraf 33
 1. Członkowie Zarządu Głównego mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnację pisemną z pełnionej funkcji przyjmuje Przewodniczący Zarządu Głównego.
 • Paragraf 34
Główna Komisja Rewizyjna
 1. Główna Komisja Rewizyjna jest niezależnym od Zarządu Głównego organem Stowarzyszenia,
 2. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku,
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący oraz 2 lub 3 członków,
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego i pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 5. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być pozbawieni praw publicznych , oraz skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić dodatkowych funkcji w jednostkach podległych Stowarzyszeniu jeżeli prowadzi to do sprzeczności interesów obu stron.
 • Paragraf 35
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków/Delegatów,
 2. ocena pracy Zarządu Głównego, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Delegatów,
 4. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów w razie stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu Głównego z jego statutowych obowiązków oraz zebrania Zarządu Głównego, gdy ten wykazuje małą aktywność,
 5. zwołanie Walnego Zebrania Członków/Delegatów, w razie nie zwołania zebrania poprzez Zarząd Główny w terminie ustalonym w statucie,
 6. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych jednostek terenowych,
 7. zawieszanie Komisji Rewizyjnych jednostek terenowych w razie wyraźnego braku aktywności w wykonaniu zadań lub gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem stowarzyszenia,
 8. wnioskowanie o odwołaniu Zarządu Głównego lub poszczególnych członków Zarządu Głównego w razie ich bezczynności.
 9. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków/Delegatów o absolutorium dla Zarządu Głównego,
 10. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów.
 • Paragraf 36
 1. Szczegółowy zakres działalności komisji rewizyjnych Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.
 • Paragraf 37
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Zarządu Głównego i Zarządów jednostek terenowych z głosem doradczym.
 • Paragraf 38
 1. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez organ, którego skład uległ zmniejszeniu poprzez powołanie kandydata, który na Zebraniu Wyborczym uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów.
 2. Dokooptowany do organu członek pełni swoją funkcję do końca kadencji.
 3. W przypadku braku możliwości kooptacji, uzupełnienie składu organu Stowarzyszenia odbywa się na drodze wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków/Delegatów.
  Rozdział 5 Koła – terenowe jednostki organizacyjne
 • Paragraf 39
 1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne (Koła), ustalając jednocześnie ich ilość, teren działania i siedzibę.
 2. Jednostki terenowe nie posiadają własnej osobowości prawnej.
 3. Terenowe jednostki organizacyjne (Koła) działają na podstawie Statutu Stowarzyszenia i regulaminu wewnętrznego uchwalonego w oparciu o postanowienia Statutu.
 4. Członkowie jednostki terenowej uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków/Delegatów Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych z Koła delegatów. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 • Paraf 40
Zasady tworzenia i rozwiązania jednostek terenowych:
 1. Koło, jako podstawowa komórka organizacyjna, może zostać utworzona na wniosek Komitetu Założycielskiego Koła powołanego przez Zebranie Założycielskie, liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu jednostki terenowej podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Koło, to wydzielona z ogólnej struktury Stowarzyszenia wewnętrzna jednostka, która realizuje cele statutowe stowarzyszenia i posiada wewnętrzną samodzielność.
 3. Zarząd Główny ma prawo odwołania Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i wyznaczenie tymczasowego kierownictwa Koła, które zobowiązane jest w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wyboru, zwołać Walne Zebranie Członków terenowej jednostki organizacyjnej w celu wyboru nowego Zarządu tej jednostki.
 4. Zarząd Główny ma prawo likwidacji i łączenia jednostek terenowych w przypadku, gdy w jednostce terenowej liczba członków zmniejszy się poniżej poziomu ustawowego 7 osób, lub rażącego naruszenia postanowień statutu i niewykazywania należytej aktywności.
 5. Zarząd Główny ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Koło działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 6. Decyzję /Uchwałę o rozwiązaniu Koła Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków/Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Koła, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.
 • Paragraf 41
 1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym właściwy organ nadzorujący ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład Zarządu Koła, adres siedziby jednostki i przedstawić statut Stowarzyszenia.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie Zarządu Koła lub adresie siedziby.
 • Paragraf 42
Struktura organizacyjna Koła
 1. Władzami jednostki terenowej są:
  1. Walne Zebranie Członków Koła,
  2. Zarząd Koła,
  3. Komisja Rewizyjna Koła.
 2. Uchwały wszystkich władz Koła zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy (1/2) członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie (może się odbyć tego samego dnia po półgodzinie od pierwszego terminu) bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Koła trwa 3 lata.
 4. W sytuacji, gdy skład władz Koła ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. W przypadku braku możliwości kooptacji, uzupełnienie składu organu władz koła odbywa się na drodze wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków koła.
 • Paragraf 43
Walne Zebranie Członków Koła
 1. Najwyższą władzą jednostki terenowej jest Walne Zebranie Członków Koła.
 2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła 1 raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze i co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Zarząd Koła zawiadamia członków Koła o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zebrania.
 5. W sytuacji, gdy na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwoływane jest zebranie w drugim terminie (może się odbyć tego samego dnia po półgodzinie od pierwszego terminu) bez względu na ilość obecnych członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła, w sytuacjach:
  1. z inicjatywy Zarządu Koła,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Koła,
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać również Komisja Rewizyjna, w przypadku gdy Zarząd Koła zignorował żądanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła podejmuje uchwały tylko w sprawach dla których zostało zwołane.
 • Paragraf 44
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków terenowej jednostki organizacyjnej należy:
 1. uchwalanie programu i kierunków działania Koła na okres kadencji,
 2. wybór i odwołanie Zarządu Koła,
 3. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Koła,
 4. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła,
 5. udzielanie absolutorium dla Zarządu Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej i Komisji Rewizyjnej,
 7. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie Regulaminu wewnętrznego,
 9. wnioskowanie zmian do Statutu Bractwa,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Koła,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła.
 • Paragraf 45
 1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej składa się z 3-6 osób, w tym Przewodniczącego.
 2. Strukturę organizacyjną Zarządu Koła określa Przewodniczący.
 3. Komisja Rewizyjna Koła składa się z Przewodniczącego i 2 członków.
 • Paragraf 46
Do kompetencji Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej należy:
 1. realizacja postanowień Statutu, regulaminu wewnętrznego oraz uchwał,
 2. przedkładanie Zarządowi Głównemu oraz Walnemu Zebraniu Członków terenowej jednostki organizacyjnej sprawozdań ze swej działalności,
 3. uchwalenie planu pracy,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków terenowej jednostki organizacyjnej przynajmniej 1 raz na 1 rok,
 5. zarządzanie powierzonym majątkiem i finansami ,
 6. przyjmowanie członków Koła
 7. wnioskowanie do Zarządu Głównego o wykluczenie ze Stowarzyszenia członków Koła,
 8. prowadzenie rejestru członków Koła.
 • Paragraf 47
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:
 1. kontrola całokształtu działalności terenowej jednostki organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków Koła, uchwałami Walnego Zebrania Członków/Delegatów Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego.
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Koła,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Koła oraz zebrania Zarządu Koła,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Koła,
 5. składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła.
Rozdział 6 Majątek i fundusze  Paragraf 48 Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. z wpisowego i składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. z dochodów z własnej działalności statutowej,
 4. z dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 5. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
 6. z dotacji i ofiarności publicznej,
 7. z subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń, usług,
 8. ze zbiórek publicznych i loterii prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,
 9. ze środków otrzymywanych w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Paragraf 49
 1. Na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków/Delegatów mogą być tworzone fundusze celowe, a pomiędzy Walnymi Zebraniami na podstawie uchwał Zarządu Głównego.
 2. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.
 3. Majątkiem i jego funduszami dysponuje Zarząd Główny w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 4. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na kontach Stowarzyszenia. Zarząd Główny dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 5. W szczególnych wypadkach Zarząd Główny może podjąć uchwałę na przechowanie środków w kasie podręcznej.
 • Paragraf 50
Zabrania się :
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,
 5. udzielania pożyczek dla innych organizacji i osób prawnych.
 • Paragraf 51
W sprawach gospodarki finansowej i materiałowej Stowarzyszenia oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych w Statucie obowiązują aktualne przepisy powszechnie obowiązujące.
 • Paragraf 52
 1. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Wysokość wpisowego i składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków/Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.
 • Paragraf 53
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2013r.,poz.330. z późniejszymi zmianami). Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego określi regulamin wewnętrzny.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:
  • Wydawanie książek
  • Wydawanie gazet
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • Działalność w zakresie działań dźwiękowych i muzycznych
  • Pozostała działalność wydawnicza
  • Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  • Działalność organizatorów turystyki
  • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Działalność w zakresie informacji turystycznej
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  • Badania rynku i opinii publicznej
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • Działalność wspomagająca edukację
  • Działalność agencji reklamowych
  • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • Działalność agencji pracy tymczasowej
  • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  • Działalność fotograficzna
  • Działalność związana z tłumaczeniami
  • Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura
  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • Opieka dzienna nad dziećmi
  • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie klasyfikowana
  • Działalność związana z produkcją dźwiękową, filmową, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • Działalność post produkcyjna związana z dźwiękiem, filmami, nagraniami wideo, programami telewizyjnymi i innymi multimedialnymi
  • Nadawanie programów radiofonicznych i innych za pośrednictwem mediów elektronicznych
  • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  • Pozostałe badania i analizy techniczne
  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie klasyfikowana
  • Nauka języków obcych
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • Działalność związana z projekcją filmów
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku:
  • zakład jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia i podlega Zarządowi Głównemu,
  • Zarząd Główny w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład, powołuje i odwołuje kierownika,
  • zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalany przez Zarząd Główny,
  • kierownikiem zakładu może być każdy członek Stowarzyszenia.
Rozdział 7 Zmiana statutu
 • Paragraf 54
Zmiana Statutu lub rozwiązanie Bractwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków/Delegatów Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Paragraf 55
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na skutek podjęcia uchwały o rozwiązaniu przez Walne Zebranie Członków/Delegatów
 2. Zamiar wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga poinformowania Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
 • Paragraf 56
 1. Podczas Walnego Zebrania Członków/Delegatów Stowarzyszenia, na którym zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołuje się Komisję Likwidacyjną spośród członków Zarządu Głównego, ewentualnie innych członków Stowarzyszenia lub osób uprawnionych do tego celu przez Zarząd Główny lub Komisję Rewizyjną.
 2. Po rozwiązaniu i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia jego majątek przekazuje się na rzecz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja o przekazaniu majątku podlega zatwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 8 Postanowienia końcowe
 • Paragraf 57
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy określone w § 3 niniejszego statutu.
 • Paragraf 58
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS Nr pozycji rejestru(nr KRS) - 0000129924 Data i godz. dokonania wpisu - ... …. 2… ……. Nr wpisu w poz. rejestru - ….. * ·       - dane oznaczone kolorem turkusowym wpisuje się ręcznie wg decyzji KRS

Accessibility Toolbar