Statut

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO i może używać zamiennie nazwy Stowarzyszenie lub Bractwo.

§ 2

1. Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest miasto Białystok. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§ 3

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jednolity z późn. zm ), ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści:
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego ” – Zarząd Główny (z podaniem Nr NIP i REGON) wraz z adresem.
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego ” – Koło wraz z adresem.
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego ” – Zarząd Główny – pieczęć okrągła
2. Stowarzyszenie posiada logo i sztandar oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Patronami Bractwa są św. św. Cyryl i Metody.
4. Świętem Bractwa jest dzień 24 maja.

§ 5

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebrania Członków zwykłą większością głosów.

§ 6

1. Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe jako jednostki organizacyjne działające w ramach osobowości prawnej Stowarzyszenia oraz przedstawicielstwa za granicą.

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:
1. pielęgnowanie ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej zgodnie ze swym wyznaniem, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach,
2. zapoznawanie społeczeństwa z nauką, tradycjami i dziedzictwem Kościoła Prawosławnego i propagowanie ich,
3.rozwijanie i popieranie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo – wychowawczej w duchu porozumienia i współpracy między różnymi wyznaniami i religiami,
4. Współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie sprawowania opieki nad zabytkami kultury prawosławnej,
5. rozszerzanie udziału prawosławnych w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,
6. umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach,
7. współdziałanie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i pomoc w realizacji jego misji
8.działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
9. promocja i organizacja wolontariatu,
10. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
11.organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
13. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
14. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.,
16. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1.pogłębianie wspólnoty i więzi ludności prawosławnej,
2. propagowanie w społeczeństwie polskim nauki, tradycji, dorobku materialnego i duchowego Kościoła Prawosławnego.
3. szerzenie i umacnianie w społeczeństwie polskim zasad tolerancji religijnej oraz zwalczanie wszelkich przejawów patologii społecznych i ich skutków,
4. szerzenie idei pokoju oraz pokojowego współżycia narodów i grup etnicznych,
5. organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej oraz współpraca z Kościołem Prawosławnym w tej dziedzinie,
6. prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i kolportażowej oraz gospodarczo-usługowej dla zabezpieczenia statutowych celów w wyodrębnionych formach organizacyjnych,
7. współpraca z odpowiednimi instytucjami organizacjami krajowymi, zagranicznymi międzynarodowymi,
8. gromadzenie i ochronę pomników cerkiewnej kultury materialnej,
9. organizowanie pielgrzymek, wycieczek i obozów,
10. współpraca ze środkami masowego przekazu,
11. prowadzenie działalności edukacyjnej , oświatowo wychowawczej oraz fundowanie stypendiów,
12. prowadzenie działalności wspierającej ochronę środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.
13. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
14. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nieposiadające osobowości prawnej),
15. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
16. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
17. Powoływanie i współorganizowanie fundacji,
18. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
19. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
20. wymianę i edukację kulturalną,
21. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
22. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
23. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
24. prowadzenie własnej działalności charytatywnej,
25. nagradzanie i wyróżnianie członków Stowarzyszenia na podstawie odrębnych regulaminów.

§ 10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12

1. Stowarzyszenie zrzesza członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia wyznania prawosławnego.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo :
1. udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.regularneg opłacenia składek,
4. uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 21

Utrata członkostwa następuje na skutek :
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. śmierci członka Stowarzyszenia,
3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5. wykluczenia przez Zarząd z powodu :
5.1. łamania Statutu,
5.2. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
5.3. notorycznego uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu,
5.4. niepłacenia składek przez dwa kolejne lata.

§ 22

1. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (złożone na ręce przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu Głównego.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 24

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej) trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Po upływie kadencji władze Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych władz, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca danego roku.

§ 25

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie tajnym, chyba że zebrani postanowią inaczej.

§ 26

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zarządu Głównego lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Stowarzyszenia.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy liczbę 100 osób, Walne Zebranie Członków może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.
6. Członkowie kół wybierają delegatów w liczbie nie większej niż 6 osób spośród swoich członków.
7. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się przepisy odnoszące się do Walnego Zebrania Członków.

§ 27

Walne zwyczajne sprawozdawcze Zebranie Członków jest zwoływane raz na 1 rok, natomiast raz na 3 lata zwoływane jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Walne sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Członków. Termin i miejsce obrad Zebrania Zarząd Główny podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 28

Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Główny z jego inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie Regulaminu Zarządu Głównego i innych regulaminów wewnętrznych,
7. uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
13. nadawanie honorowego członkostwa.

§ 30

1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd Główny liczy od 3 do 6 osób, łącznie z przewodniczącym. Strukturę organizacyjną określa przewodniczący.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 1 miesiąc.
4. Pracami Zarządu Głównego kieruje Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu Głównego. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. przyjmowanie i skreślanie członków,
10. wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa oraz innych wyróżnień i odznaczeń,
11. ustalanie wzorów pieczęci, logo, sztandaru, etc.

§ 32

Zarząd Główny może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.

§ 33

Zarząd Główny do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 34

1. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu Głównego z zastrzeżeniem ust.2.
2. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 10 tys. PLN do ich ważności wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego.

§ 35

Członkowie Zarządu Głównego mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnację z pełnionej funkcji przyjmuje Przewodniczący Zarządu Głównego.

§ 36

1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego i pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 37

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Głównego,
4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Głównego,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 38

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez organ, którego skład uległ zmniejszeniu poprzez powołanie kandydata, który na Zebraniu Wyborczym uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów.

Rozdział 5
Koła – terenowe jednostki organizacyjne

§ 39

Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje w miarę potrzeb terenowe jednostki organizacyjne (Koła), ustalając jednocześnie ich teren działania i siedzibę.

§ 40

1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład Zarządu Koła i adres siedziby jednostki.
2.Przepis ust. l stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie Zarządu, adresie siedziby.

§ 41

Władzami jednostki terenowej są:
-Walne Zebranie Członków Koła,
– Zarząd Koła,
-Komisja Rewizyjna Koła.

§ 42

Terenowe jednostki organizacyjne (Koła) działają na podstawie Statutu Stowarzyszenia i regulaminu wewnętrznego uchwalonego w oparciu o postanowienia Statutu.

§ 43

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków terenowej jednostki organizacyjnej należy:
1. uchwalanie programu działania jednostki,
2. wybór Zarządu Koła,
3. wybór Komisji Rewizyjnej Koła,
4. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła,
5. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,
6. uchwalanie planów działania,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej i Komisji Rewizyjnej,
8. wybór delegatów na Walne Zebranie Członków,
9. uchwalanie Regulaminu wewnętrznego (w miarę potrzeb),
10. wnioskowanie zmian do Statutu Bractwa.

§ 44

Postanowienia wyboru władz Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do wyboru władz terenowej jednostki organizacyjnej.

§ 45

1. Zarząd Główny Bractwa ma prawo odwołania Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i wyznaczenie tymczasowego kierownictwa, które zobowiązane jest w ciągu 3 miesięcy zwołać Walne Zebranie Członków terenowej jednostki organizacyjnej w celu wyboru nowego Zarządu tej jednostki.
2. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej składa się z 3-6 osób, w tym przewodniczącego.
3. Strukturę organizacyjną Zarządu Koła określa przewodniczący.
4. Komisja Rewizyjna Koła składa się z przewodniczącego i 2 członków.

§ 46

Do kompetencji Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej należy:
1. realizacja postanowień Statutu, Regulaminu wewnętrznego oraz uchwał Bractwa,
2. przedkładanie Zarządowi Głównemu oraz Walnemu Zebraniu Członków terenowej jednostki organizacyjnej sprawozdań ze swej działalności,
3. uchwalenie planu pracy,
4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków terenowej jednostki organizacyjnej przynajmniej raz na rok,
5. zarządzanie powierzonym majątkiem i finansami.

§ 47

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:
1. kontrola działalności terenowej jednostki organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków Koła,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Koła,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Koła oraz zebrania Zarządu Koła,
4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Koła,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła.

Rozdział 6
Majątek i fundusze

§ 48

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. dochodów z własnej działalności statutowej,
4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 49

Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na kontach Stowarzyszenia. Zarząd Główny dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 50

Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 51

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 52

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego określi regulamin wewnętrzny.
2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:

2.1 Wydawanie książek
2.2 Wydawanie gazet
2.3 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
2.4 Działalność w zakresie działań dźwiękowych i muzycznych
2.5 Pozostała działalność wydawnicza
2.6 Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
2.7 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
2.8 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
2.9 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
2.10 Działalność organizatorów turystyki
2.11 Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
2.12 Działalność w zakresie informacji turystycznej
2.13 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana
2.14 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
2.15 Badania rynku i opinii publicznej
2.16 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
2.17 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
2.18 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.19 Działalność wspomagająca edukację
2.20 Działalność agencji reklamowych
2.21 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
2.22 Działalność agencji pracy tymczasowej
2.23 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
2.24 Działalność fotograficzna
2.25 Działalność związana z tłumaczeniami
2.26 Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura
2.27 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
2.28 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
2.29 Opieka dzienna nad dziećmi
2.30 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.31 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.32 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie klasyfikowana
2.33 Działalność związana z produkcją dźwiękową, filmową, nagrań wideoi programów telewizyjnych
2.34 Działalność postprodukcyjna związana z dźwiękiem, filmami, nagraniami wideo, programami telewizyjnymi i innymi multimedialnymi
2.35 Nadawanie programów radiofonicznych i innych za pośrednictwem mediów elektronicznych
2.36 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
2.37 Pozostałe badania i analizy techniczne
2.38 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie klasyfikowana
2.39 Nauka języków obcych
2.40 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowychi rekreacyjnych
2.41 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
2.42 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
2.43 Działalność związana z projekcją filmów

3. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku:
3.1 zakład jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia i podlega Zarządowi Głównemu,
3.2 Zarząd Główny w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład, powołuje i odwołuje kierownika,
3.3 zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalany przez Zarząd Główny,
3.4 kierownikiem zakładu może być każdy członek Stowarzyszenia.

Rozdział 7
Zmiana statutu

§ 53

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Bractwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 54

Rozwiązanie Bractwa może nastąpić wskutek:
1. Cofnięcia przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego aprobaty co do dalszej działalności,
2. Rozwiązania Bractwa zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o rozwiązanie Bractwa wymaga uzgodnienia z Świętym Soborem Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

§ 55

1. W razie rozwiązania Bractwa, ostatnie Walne Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną spośród członków Zarządu Głównego.
2. Majątek Bractwa przekazuje się na rzecz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja o przekazaniu majątku podlega zatwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 56

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 57

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.


Accessibility Toolbar