rpt

Walne Zebranie Delegatów Bractwa św. św. Cyryla i Metodego 4 czerwca 2022 r.

4 czerwca 2022 r. w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Waryńskiego 30 w Białymstoku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Jak zawsze zebranie rozpoczęło się modlitwą. Tym razem uroczysty molebień celebrował JE Biskup Supraski Andrzej w asyście przybyłego duchowieństwa.

W zebraniu uczestniczyło 29 delegatów. Oprócz delegatów obecni byli zaproszeni goście, w tym JE  Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej; opiekunowie duchowni: ks. prot dr Adam Misijuk, ks. prot. dr Andrzej Kuźma, ks. Michał Czykwin, ks. prot. Antoni Czapko, ks. prot. Jerzy Charytoniuk, a także córki ś.p. Bazylego Piwnika Emilia Naumann oraz Elżbieta Piwnik – Cziao. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – Grzegorz Nazaruk ugościł wszystkich zebranych.

Rozpoczynając Zebranie p.o. Przewodniczącego Zarządu Głównego Andrzej Plewa powitał wszystkich zebranych oraz podsumował pracę Zarządu Głównego w 2021 r.

Następnie ks. prot. dr Andrzej Kuźma odczytał list od JE Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, który w swoich słowach przypomniał zebranym misję patronów Bractwa: Cyryla i Metodego oraz podziękował bratczykom za pracę na rzecz cerkwi.

W dalszej części zebrania poproszono JE Biskupa Supraskiego Andrzeja o wręczenie orderów Świętych Braci Sołuńskich. Pierwsze odznaczenie otrzymała pani Ludmiła Piwnik. Order w jej imieniu odebrały córki Elżbieta i Emilia. Pani Emilia odczytała także list będący podsumowaniem pracy ich ojca – wieloletniego przewodniczącego Bractwa Bazylego Piwnika. Kolejne Ordery otrzymali: Maria Mielaniuk z Białej Podlaskiej, Władysław Leoniuk z Siemiatycz oraz Maria Matujewicz i Maria Łukaszuk z Bielska Podlaskiego.

Pani Lucyna Ruszuk – przewodnicząca Bractwa w Hajnówce zaprosiła obecnych na jubileuszowy X Festyn Zdrowia i pokrótce podsumowała działalność hajnowskiego koła terenowego.

Następnie p. o. Przewodniczącego Zarządu Głównego zgodnie z § 24 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia wskazał Jana Smyka na przewodniczącego Walnego Sprawozdawczego Zebrania w dniu 4 czerwca 2022 r. Wybór ten zebrani jednogłośnie zaakceptowali.

Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.00

Na wniosek przewodniczącego zebrania uczestnicy przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Przywitanie gości i delegatów przez p.o. Przewodniczącego Zarządu Głównego Andrzeja Plewę oraz wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wręczenie Orderów Świętych Braci Sołuńskich.
 3. Wybór składu komisji wniosków i uchwał, komisji skrutacyjnej oraz protokolanta.
 4. W dalszej części prowadzenie zebrania przejmie Przewodniczący Zebrania, który poprosi Przewodniczącego Zarządu Głównego o przedstawienie sprawozdań z pracy Zarządu Głównego za ubiegły rok
 5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (GKR).
 6. Dyskusja nad treścią sprawozdania.
 7. Głosowanie ws. uchwał dotyczących:
  • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego ZG Bractwa za 2021 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZG Bractwa za 2021 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania GKR Stowarzyszenia za 2021 r.,
  • udzielenia absolutorium ZG Bractwa za rok 2021 na wniosek GKR,
  • podziału zysku z działalności w roku 2021 r.,
 8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia
 9. Wybory uzupełniające do Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Zakończenie obrad
 • Modlitwa i wspólny obiad.

Następnie Przewodniczący zebrania zarządził wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji Wniosków i Uchwał. Do Komisji zgłoszono kandydatury Haliny Malesiak, Aliny Mikołajczuk. W wyniku jawnego głosowania wybrano skład Komisji. Głosów sprzeciwu ani wstrzymujących się nie było. Na Protokolanta i do Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszono Iwonę Kos. W wyniku jednogłośnego głosowania ww. funkcja została jej powierzona.

Na podstawie listy obecności stwierdzono wymagane kworum. Wśród 44  osób obecnych uprawnionych do głosowania było 29 osób.

Po ukonstytuowaniu się Komisji głos zabrał p.o. przewodniczącego Zarządu Głównego Andrzej Plewa, który w kilku zdaniach podsumował działalność Bractwa w 2022 r. Działania podejmowane w minionym roku. Skupiały się przede wszystkim w obszarze edukacji i oświaty. Placówki prowadzone przez Bractwo to Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. św. Mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim oraz Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce i Niepubliczne Przedszkole św. św. Cyryla i Metodego w Siemiatyczach rozwijały swoją działalność i zwiększały ilość dzieci.

Przedstawione zostały także najciekawsze inicjatywy Kół Terenowych oraz przychody i wydatki organizacji w minionym roku.

Kolejnym punktem Zebrania było sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, które przedstawił przewodniczący Roman Romaniuk. Przewodniczący GKR zapoznał zebranych z obszarami działalności Bractwa, które zostały objęte szczególną kontrolą Głównej Komisji Rewizyjnej za 2021 r., jak również wynikami kontroli dokumentów związanych z gospodarką materiałową w podległych jednostkach:

 • w Niepublicznej Szkole Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,
 • w Przedszkolu w Bielsku Podlaskim, w Przedszkolu w Hajnówce, w Przedszkolu w Siemiatyczach
 • w Biurze Zarządu Głównego.

Roman Romaniuk przedstawił rachunek zysków i strat za miniony rok rozliczeniowy. Zaprezentował strukturę kosztów w Stowarzyszeniu za 2021 r. oraz przychody uzyskane z tytułu odpisu 1%. Przewodniczący GKR wskazał główne wnioski po przeprowadzonych kontrolach, zwrócił uwagę na konstruktywną pracę Zarządu Głównego oraz sprawne funkcjonowanie Biura ZG. Główna Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych poważnych uchybień.

Po odczytaniu sprawozdania przewodniczący zebrania Jan Smyk zachęcał zgromadzonych do dyskusji nad treścią sprawozdań, bądź zgłaszania innych tematów do omówienia. Następnie zabrał głos w sprawie wykupienia budynku szkoły w Białymstoku. Jan Smyk opowiedział zebranym o wieloletnich staraniach o umożliwienie nabycia przez Bractwo budynku na własność. 11 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Białegostoku zdecydowała o udzieleniu Bractwu 80% bonifikaty. Kwota do zapłaty jest bardzo wysoka 1 018 000 zł. Ogólna kwota wraz z kosztami pobocznymi i odsetkami to około 1 500 000 zł. Pan Jan Smyk zachęcił wszystkich bratczyków do zaangażowania w zdobycie środków niezbędnych do wykupu budynku. Powiedział o odpowiedzialności jaka na nas ciąży i poprosił o pomoc w nagłośnieniu tematu i znalezieniu wsparcia.

Po głosowaniu nad uchwałami głos zabrał Piotr Karol Potempa z koła terenowego w Poznaniu. Piotr przedstawił sytuację opp pod względem pozyskiwania 1%. Wyjaśnił, że od 1 lipca 2022 r. zmieniają się przepisy podatkowe i pozyskanie środków z 1% będzie jeszcze trudniejsze. Wpłaty z 1% są z roku na rok mniejsze. Sławomir Antypiuk z koła terenowego w Hajnówce powiedział, że przyczyną zmniejszenia wpływów z 1% może być także rozliczanie wielu podatników (szczególnie emerytów) przez urzędy, w związku z czym nie ma odpisów na 1%.

Grzegorz Nazaruk opowiedział o sukcesach NSP CiM. Nasza szkoła jest na 9 miejscu w mieście pod względem wyników z egzaminu 8 klas. W 2021 roku mieliśmy 5 laureatów i 4 finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Andrzej Plewa powiedział, że obecnie 15 najlepszych uczniów ze szkoły przebywa w Grecji w ramach wymiany uczniów z Projektu Erasmus+. Zarówno dzieci jak i nauczyciele pracują na wyniki szkoły.

Lucja Nimierowicz i Lucyna Ruszuk jeszcze raz wróciły do tematu zdobycia środków na wykup szkoły. Obie zadeklarowały swoją pomoc i zaproponowały kilka rozwiązań na znalezienie środków na wykup szkoły.

Następnie Komisja Skrutacyjna sprawdziła kworum i przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

 • Uchwała nr 1 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego Zarządu Głównego Bractwa za 2021 rok.
 • Uchwała nr 2 o przyjęciu sprawozdania finansowego Zarządu Głównego Bractwa za 2021 rok.
 • Uchwała nr 3 o przyjęciu sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 • Uchwała nr 4 o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu Bractwa na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
 • Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego za 2021 r.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Głosów wstrzymujących się ani przeciw nie było.

Po zakończeniu głosowania nad uchwałami przystąpiono do wyboru przewodniczącego Zarządu Głównego. Na przewodniczącego Zarządu Głównego Jan Smyk zaproponował dr Andrzeja Plewę. Pan Andrzej wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie było. Tym samym lista została zamknięta. W tajnym głosowaniu Przewodniczącym ZG do zakończenia kadencji obecnego Zarządu głosami 29 uprawnionych jednomyślnie wybrany został dr Andrzej Plewa.

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Głównej Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że 31 maja 2022 r. pani Olga Charkiewicz złożyła rezygnację z członkostwa w GKR należało uzupełnić jej skład. Na członka GKR przewodniczący zebrania Jan Smyk zaproponował Aleksego Mularczyka, ten wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie było. Tym samym Aleksy Mularczyk został wybrany w głosowaniu tajnym na członka GKR. 28 osób głosowało za jego kandydaturą, jeden uprawniony wstrzymał się od głosu.

W trakcie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną głos zabrał pan Dymitr Grunduls z koła terenowego w Warszawie, który opowiedział o próbach uruchomienia brackiego przedszkola w Warszawie.

Na zakończenie obrad Przewodniczący ZG Andrzej Plewa raz jeszcze podziękował wszystkim zebranym za konstruktywną pracę.

Następnie zaprosił uczestników spotkania na obiad.

Tekst i zdjęcia Iwona Kos