Diagnoza problemowa placówek wychowania przedszkolnego

DIAGNOZA PROBLEMOWA PLACÓWEK
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
Placówki objęte diagnozą
Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim
październik 2023

1. Przedmiot diagnozy
Przedmiotem niniejszej diagnozy jest sytuacja w trzech placówkach wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne im. św. św. Cyryla
i Metodego w Białymstoku. Placówkami, objętymi niniejszą diagnozą są trzy placówki:
Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim.

Diagnoza została przeprowadzona na potrzeby sporządzenia wniosku aplikacyjnego.
Diagnozę przeprowadzono o dane źródłowe oraz wywiady i ankiety rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, opinie nauczycieli pracujących placówkach, dotyczących obserwacji dzieci i ich diagnozy oraz informacji uzyskanych od nauczycieli specjalistów, współpracujących z placówkami.

2. Koncepcja pracy placówek wychowania przedszkolnego
Trzy placówki wychowania przedszkolnego, objęte diagnozą prowadzone są przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, posiadają uprawnienie przedszkola niepublicznego.

Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku działa od 1 września 2022 roku i mieści się w budynku Bractwa przy ul. Waryńskiego 30 w Białymstoku.

Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce działa od 1 września 2016 roku i mieści się w wynajmowanych budynku przy ul. Piłsudskiego 1 w Hajnówce.

Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim działa od 7 października 2008 roku i mieście się w wynajmowanych budynku przy ul. Rejtana 24 w Bielsku Podlaskim. Natomiast przy ul. Kopernika działa dodatkowy punkt przedszkolny.

Obecnie (październik 2023) do przedszkoli uczęszcza:

– Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – obecnie do przedszkola uczęszcza 18 dzieci (9K/9M) z terenu miejskiego 16 dzieci, z terenu wiejskiego 2 dzieci,
– Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim – obecnie do przedszkola uczęszcza 128 dzieci (59K/69M) z terenu miejskiego 108 dzieci, z terenu wiejskiego 20 dzieci,
– Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce – obecnie do przedszkola uczęszcza 42 dzieci (19K/23M) z terenu miejskiego 26 dzieci, z terenu wiejskiego 16.

Przedszkola dysponują kadrą dydaktyczną:
– Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – 7K.
– Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim – 12K.
– Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce – 4K.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego to osoby dorosłe, zamieszkujące woj. podlaskie z wykształceniem wyższym.
Każde przedszkole dysponuje salami dydaktycznymi, placami zabaw, pomieszczeniami
biurowymi z wyposażeniem biurowym oraz dostępem do internetu.
Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku są placówkami, w których przekazywana jest dzieciom wiedza o chrześcijańskich wartościach religijnych. Dzieci wychowywane są w duchu miłości do Boga i człowieka, tolerancji i akceptacji oraz wzajemnego szacunku. W codziennej pracy wspomagany
jest rozwój dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i religijnej, co stanowi podstawę programu edukacyjno-wychowawczego. Głównym celem jest kreowanie jednostek samodzielnych, aktywnych artystycznie, mających inicjatywę i umiejętność radzenia sobie z różnymi problemami, otwartych na świat, wrażliwych, empatycznych, tolerancyjnych,
kreatywnych, kierujących się ogólnoludzkimi wartościami zgodnymi z prawami religii. Dobre przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej nauki i uczestnictwa w życiu społecznym to podstawowe zadania przedszkola. Wszystkie dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki by rozwijać ich indywidualne potrzeby, predyspozycje oraz talenty.
W przedszkolach realizowany jest program wychowania i edukacji przedszkolnej
zatwierdzonej przez MEN.
W naszych placówkach dbamy nie tylko o rozwój fizyczny i intelektualny, ale także duchowy naszych podopiecznych. Harmonijne wzrastanie i wychowanie każdego dziecka to nasz nadrzędny cel. Mamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, a trafność takiego podejścia potwierdzają nasze sukcesy wychowawcze.
3. Zdiagnozowane problemy
1. Brak środków finansowych na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przedszkolnych oraz uatrakcyjnienia oferty placówek.
2. Brak dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Wśród diagnozowanych placówek obecnie jedynie placówka w Hajnówce posiada wyposażenie odpowiednie do prowadzenia zajęć dodatkowych, co wynika z realizacji wcześniejszego projektu i zakupionych pomocy dydaktycznych. Placówka posiada doposażenie do prowadzenia zajęć informatycznych, edukacji regionalnej z edukacją religijną,
gimnastyki korekcyjnej z elementami SI. Placówka posiada dobrze wyposażoną salę integracji sensorycznej. Jedynie w przypadku zajęć matematyczno-przyrodniczych placówka nie posiada wystarczających pomocy dydaktycznych.
W przypadku pozostałych dwóch placówek konieczne jest zakupienie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć informatycznych z elementami robotyki, edukacji regionalnej, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć matematyczno-przyrodniczych.
Zakup pomocy dydaktycznych do wszystkich placówek nie jest możliwy z własnych środków Organu Prowadzonego ze względu na wysokie koszty pomocy.
Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne wpłynie pozytywnie przede wszystkim na ofertę dydaktyczną, na możliwości przekazywania wiedzy i kreowania kompetencji dzieci uczęszczających do ośrodków wychowania przedszkolnego.
3. Małe zróżnicowanie oferty zajęć dodatkowych w placówkach, trudności z organizacją dojazdów do większych miast – w przypadku placówek z Bielska Podlaskiego i Hajnówki na specjalistyczne zajęcia.
4. Nieatrakcyjna oferta dodatkowych aktywności w przedszkolach.
5. Niewielki poziom oferty zajęć pielęgnujących wartości chrześcijańskie oraz tradycję, kulturę i poszanowanie innych, rozumienia złożoności kulturowej i historycznej świata.
Kompetencje kluczowe odgrywają w przedszkolu wyjątkową rolę. Stanowią podstawowe, najważniejsze i najistotniejsze umiejętności, które powinno nabyć każde dziecko. Jak wynika z przeprowadzonych badań i obserwacji, około 80% dzieci potrzebuje dodatkowego wsparcia w przedszkolu (dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym, trudności z pisaniem, liczeniem, z samodzielnym jedzeniem, utrudniona orientacji w przestrzeni, obniżone zainteresowanie aktywnością ruchową).
Jak wynika z obserwacji przeprowadzonych przez nauczycieli i dyrekcję obecnie następuje znaczny wzrost ilości dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, a także ze specyficznymi problemami w przyswajaniu wiedzy, zaburzeniami sprawności językowej.
Rodzice wskazują na potrzebę organizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej (ok. 60%), dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania (ok. 70%). Rodzice uważają także, że wyjazdy edukacyjne będą świetnym sposobem na rozbudzenie ciekawości świata w dzieciach (ok. 80%).
Przedszkole dokłada wszelkich starań, aby uatrakcyjniać ofertę placówki pod względem różnorodności zajęć. Niestety bez dodatkowych środków finansowych placówka nie jest w stanie zorganizować zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań, zajęć dydaktyczno –wyrównawczych , które byłyby pomocne w kształtowaniu i rozwijaniu wśród dzieci kompetencji kluczowych z języka angielskiego, matematyki, kompetencji naukowo – technicznych, informatycznych. Dodatkowe środki pozwoliłyby na zorganizowanie zajęć, w
których czynny udział mogliby brać również udział rodzice. Niestety rodzice coraz więcej pracują, co za tym idzie mniej czasu poświęcają swoim dzieciom. Zajęcia w/w pozwoliłyby na
nawiązanie silnej więzi ze swoim dzieckiem (wzmocnienie więzi rodzinnych), integrację dzieci i rodziców.
6. Brak środków finansowych na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego.
7. Niska motywacja nauczycieli do podnoszenie kwalifikacji w ramach środków własnych. Nauczyciele pomimo chęci doskonalenia swojego warsztatu, podnoszenia kwalifikacji, samodoskonalenia się celem uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć z dziećmi nie mieli możliwości wszechstronnego kształcenia się w zakresie np. metody eksperymentu, metody czynnego działania podczas zajęć naukowo – technicznych, językowych, informatycznych, oraz z zakresu kształtowania u dzieci umiejętności uniwersalnych i niezbędnych na rynku pracy, z zakresu innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej. Współczesny nauczyciel przedszkolny powinien być elastyczny, czyli potrafiący dostosować swoją wiedzę, doświadczenie do zmieniającej się rzeczywistości. Jedne z lepszych efektów w pracy dziećmi
można uzyskać wykorzystując czynne metody oparte na działalności dziecka
Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, wskazanych wyżej z każdym rokiem więcej dzieci potrzebuje dodatkowego, specjalistycznego wsparcia. Udział nauczycieli w formach wsparcia pozwoli odpowiedzieć na te potrzeby.
Wśród ankiet i wywiadów z nauczycielami wskazywano na konkretne możliwe do realizacji szkolenia, warsztaty, kursy, studia. Niemal 90% nauczycieli jest chętnych doskonalić swoje kwalifikacje i kompetencje. Jednak, co ważne, nauczyciele podkreślają, iż chętnie będą doskonalić kompetencje dzięki dofinansowaniu, ponieważ prywatnie nie posiadają takich środków finansowych na kształcenie. Organ Prowadzący także nie może pozwolić sobie na
doskonalenie kompetencji nauczycieli na szeroką skalę. Nauczyciele nabywają nowe umiejętności poprzez udział w szkoleniach, jednak studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne związane są z poniesieniem przez nauczycieli sporych
wydatków. Przeprowadzone rozeznania ankietowe wśród kadry wykazały, że wszyscy nauczyciele są chętni do podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach nadających uprawnienia oraz studiach podyplomowych.
4. Potencjalne możliwości rozwiązania zdiagnozowanych problemów

Jako rozwiązanie wskazanych wyżej problemów planujemy zorganizować:

Zadanie 1.

Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe dla dzieci uczęszczających do placówek oraz zajęcia specjalistyczne wyrównujące szanse edukacyjne
W ramach Zadania planowane są do realizacji zajęcia informatyczne z elementami robotyki,
zajęcia z edukacji regionalnej z elementami edukacji religijnej, zajęcia matematyczno- przyrodnicze, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
W ramach Zadania 1 zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne wg potrzeb danego przedszkola do prowadzenia zajęć w ramach zadania.

Zadanie 2.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach objętych wsparciem.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego pełnią bardzo ważną rolę w życiu wychowanków
przedszkoli, dlatego ważne jest, aby ich kompetencje i kwalifikacje odpowiadały aktualnym wymogom i potrzebom dzieci. W projekcie zaplanowano studia podyplomowe oraz szkolenia, kursy i warsztaty dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach w Bielsku Podlaskim, Białymstoku i Hajnówce.

Zadanie 3.

Realizacja wyjazdów edukacyjnych, kształtujących kompetencje dzieci
uczęszczających do placówek objętych wsparciem.
W ramach Zadania zrealizowane zostaną wyjazdy edukacyjne kształtujące kompetencje uniwersalne i kluczowe dzieci uczęszczających do ośrodków wychowania przedszkolnego.
Każdy wyjazd będzie wspierał dzieci w osiąganiu kolejnych kompetencji, począwszy od kompetencji kluczowych i uniwersalnych, poprzez kompetencje kulturowe, związane z tradycją, kończąc na kompetencjach społecznych i miękkich.


Accessibility Toolbar