Podziękowania

W dniu 11 kwietnia 2022 r. na 52 sesji Rada Miasta Białystok wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Ludwika Waryńskiego 30 na rzecz Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej. Jednocześnie przychyliła się do pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 kwietnia 2022 r. Tym samym zamknął się bardzo ważny etap wieloletnich starań o pozyskanie budynku szkoły, który rozpoczął się w kwietniu 2018 r.

Podziękowania

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, Dyrekcja i Pracownicy, Rada Pedagogiczna,  Rada Rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w cały proces, w szczególności Urzędowi Miasta Białystok w osobach  Pana Prezydenta Tadeusza  Truskolaskiego, Zastępcy Prezydenta Pana Adama Musiuka, Zastępcy Prezydenta Pana Zbigniewa Nikitorowicza, Zastępcy Prezydenta Pana Rafała Rudnickiego oraz Pani Dyrektor Departamentu Skarbu Hanny Stankiewicz.

W okresie starań o pozyskanie nieruchomości otrzymywaliśmy wsparcie merytoryczne i duchowe J. E. Metropolity Sawy, J.E. Arcybiskupa Jakuba.

Dziękujemy Radnym Rady Miasta Białegostoku, w szczególności Pani Joannie Misiuk, a także Pani Kseni Juchimowicz, Panu Stefanowi Nikiciuk, Panu Tomaszowi Kalinowskiemu za ścisłą współpracę oraz pozostałym Radnym za akceptację wniosku w czasie jednomyślnego głosowania w naszej sprawie.

Bardzo dziękujemy Zastępcy Prezydenta Panu Aleksandrowi Sośnie, Dyrektor Pani Lenie Ławniczuk, Posłowi Panu Eugeniuszowi Czykwin i Dyrektorowi Panu Marcinowi Abijskiemu.

W budynku szkoły przy ul. Ludwika Waryńskiego 30 w Białymstoku, od 2009 r. Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego  prowadziło zajęcia szkolne poprzez niepubliczne placówki oświatowe, w oparciu o kolejno zawierane umowy najmu. Dnia 13 listopada 2013 r. aktem notarialnym, ustanowiono użytkowanie budynku szkoły na okres 25 lat – tj. do 2038 r. Obecnie mieści się tu  Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego, która wypracowała sobie markę i renomę w społeczności Białegostoku. Wniosek o umożliwienie nabycia nieruchomości (w 2018r.) podyktowany został ogromną potrzebą rozwijania przez Stowarzyszenie działalności oświatowej, charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej, kulturalnej oraz wspierania mniejszości narodowych i wyznaniowych regionu Podlasia, w duchu tolerancji.