rpt

Rodzinne Warsztaty Rękodzieła Ludowego

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyrla i Metodego w okresie wrzesień – grudzień 2021r. zrealizowało zadanie „Rodzinne Warsztaty Rękodzieła Ludowego” dofinansowane ze środków Budżetu Województwa Podlaskiego.
Celem zadania była organizacja warsztatów i imprezy kulturalnej mających szczególne znaczenie dla zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu, ochrony elementów tradycyjnej kultury i tożsamości narodowej.
Celami szczegółowymi było:
– zapoznanie mieszkańców województwa z dziedzictwem kulturowym mniejszości narodowych Naszego regionu;
– kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych mniejszości białoruskiej;
– pogłębianie więzi lokalnych i międzypokoleniowych;
– wzbudzenie zainteresowania kulturą ludową mniejszości białoruskiej wśród młodego pokolenia;
– zainspirowanie odbiorców do samorozwoju poprzez uczestnictwo w różnych formach artystycznych.
Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez organizację i przeprowadzenie warsztatów dla 70 uczestników oraz Ludowego Pikniku Rodzinnego, w którym uczestniczyło około 140 osób.
Uczestnicy brali udział w warsztatach robienia pająków ze słomy. Dzięki tym warsztatom powstały wspaniałe ozdoby świąteczne, które kiedyś królowały w domach naszych przodków. Odbyły się również warsztaty tradycyjnego białoruskiego haftu krzyżykowego i opracowania białoruskiego ręcznika obrzędowego. Dodatkowymi warsztatami, które udało się zorganizować w ramach zadania były warsztaty z robienia gwiazdy kolędniczej. Uczestnicy skorzystali również z lekcji „białego śpiewu”, a głównym opracowywanym utworem była kolęda „Dobry weczar”.