ALCD1465

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze zebranie w kole terenowym Nr 1 w Białymstoku

26 września 2021 roku o godz. 16.00 Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze rozpoczęto uroczystym Molebnem w Cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku celebrowanym przez o.Archimandrytę Sergiusza– duchowego opiekuna koła oraz ks.prot. Bazylego Dubeca.

Po dziękczynnym nabożeństwie w Soborze Bratczyki  udali się do Centrum Kultury Prawosławnej. Zgodnie z harmonogramem zebrania wzniesiono modlitwę o pomyślne obrady. Ks. Archimandryta Sergiusz  wspominając śp. Mikołaja Nazaruka i wyrażając głęboki szacunek wobec niedawno zmarłego przewodniczącego koła oraz wcześniej zmarłych opiekunów duchowych koła i Bratczyków wygłosił aklamację – wozgłas „ Wo błażennom uspienii wiecznyj pokoj podażd’ Hospodi, usopszym rabom Twoim, i sotwori im wiecznuju pamiat’  a wszyscy zebrani odpowiadając zaśpiewali trzykrotnie  „Wiecznaja pamiat’  ”

Zastępca przewodniczącego Jerzy Półjanowicz serdecznie przywitał wszystkich Bratczyków, a w szczególności zasłużonych działaczy bractwa- Jarosława Werdoniego, Aleksego Mularczyka, Halinę Leszczynską i Jana Smyka. Pięknie dziękował również za opiekę i modlitwę opiekunowi duchowemu.

Archimandryta Sergiusz wręczył zasłużonym Bratczykom nagrody przyznane przez Zarząd Główny Bractwa. Złoty Order Świętych Braci Sołuńskich za efektywną pracę otrzymali: Irena Biedrzycka i Halina Leszczyńska, a srebrny – Piotr Kruk, Elżbieta Pawluczuk i Julia Szeps.

Opiekun duchowy gratulując osobom nagrodzonym, wszystkich Bratczyków wzywał do czujności , odpowiedzialności, angażowania się  życie Cerkwi, udziału w nabożeństwach i w świętych sakramentach oraz służenia wzorem i dobrym przykładem dla innych ludzi.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego obrad zebrania sprawozdawczo – wyborczego. Tę funkcję jednogłośnie powierzono Janowi Smykowi – członkowi Zarządu Głównego Bractwa.

Jerzy Półjanowicz , vice przewodniczący koła, przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności za ostatnią kadencję. Skrupulatnie omówił wszystkie osiągnięcia Koła Nr 1, które zostały zrealizowane nie zważając na sytuację  spowodowaną ograniczeniami związanymi z pandemią, zmianą dotychczasowej siedziby bractwa oraz chorobą i śmiercią przewodniczącego Koła.  Wielkimi osiągnięciami w życiu duchowym były organizowane  pielgrzymki i modlitwy w monasterach i cerkwiach m.in. w Wilnie, Zwierkach, Supraśli, Zaleszanach, Warszawie, Wojnowie, Odrynkach. Wymienił wszystkie odczyty, filmy, prezentacje literatury religijnej i narodowej sprzyjające wzmocnieniu świadomości religijnej Bralczyków i zapraszanych gości. Spotkania integracyjne przy herbatce i przygotowanych smakołykach ubogacały serca często samotnych ludzi w podeszłym wieku. Przyjaźń, wzajemny szacunek w ramach spotkań w cerkwi i w bractwie, wymiana doświadczeń życiowych oraz wzajemna pomoc  jest nieodzowną w tych skomplikowanych czasach odosobnienia  i zamykania się…

Wspólne kolędowanie, kultywowanie tradycji religijnych, propagowanie działalności bractwa cerkiewnego, zdobywanie i składanie ofiar na rzecz cerkwi oraz wspomaganie uczniów i nauczycieli katechezy, działalność charytatywna to również istotne punkty , które zostały zrealizowane i odzwierciedlone w przedstawionym sprawozdaniu.

Skarbnik Koła, Alina Mikołajczuk, złożyła sprawozdanie finansowe.

W dalszej kolejności spotkania przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Biedrzycka odczytała sprawozdanie Rewizyjnej Komisji wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu uczestnicy zebrania również udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

Potem odbyła się dyskusja nad rolą bractw cerkiewnych w życiu duchowym ludzi oraz wspomaganie Cerkwi Prawosławnej. Wszyscy głęboko rozważali w jaki sposób młodych ludzi należy zachęcać i angażować do życia tzw. bractwowego, cerkiewnego

Następnie dokonano w ramach tajnego głosowania wyboru nowego zarządu koła oraz komisji rewizyjnej:

Zarząd Koła Nr 1:

Krystian Jaszczyk –przewodniczący

Nina Jaświłowicz-Daniluk – wiceprzewodnicząca

Elżbieta Pawluczuk – sekretarz

Alina Mikołajczuk – skarbnik

Halina Borowik – członek

Komisja Rewizyjna :

Irena Biedrzycka – przewodnicząca

Wiera Greczan – wiceprzewodnicząca

Mikołaj Kuryło – członek

Na zakończenie obrad złożono podziękowania za pracę dla dotychczasowego Zarządu oraz gratulacje dla nowo wybranego Zarządu Koła.

Krystian Jaszczyk – nowo wybrany przewodniczący koła, podziękował za powierzone zaufanie .

Zebranie odbywało się w niezwykle miłej atmosferze przy kawie i herbatce oraz degustacji ciast przygotowanych przez Bratczyce.

Wspólna modlitwa uwieńczyła obrady  zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

Opracowała – Halina Borowik

Zdjęcia – Jan Smyk