IMG-9225

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

W dniu 5 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Gospodarzem spotkania było koło terenowe w Bielsku Podlaskim. Przewodniczący ZG w podziękowaniu za zorganizowanie zebrania wręczył członkom koła w Bielsku Podlaskim piękną starą ikonę z przedstawieniem Chrystusa i Samarytanki. Delegaci i członkowie Bractwa rozpoczęli zebranie od uczestnictwa w Liturgii Świętej celebrowanej w Cerkwi św. Michała Archanioła przez dziekana bielskiego ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka, który w tym dniu obchodził swoje imieniny. Po Liturgii został odsłużony molebień w intencji Bratczyków.

Walne Zebranie Delegatów było okazją do podsumowania działalności Bractwa w 2020 r. Przebiegało według wcześniej zaplanowanego harmonogramu. W zebraniu uczestniczyło 29 delegatów z 11 kół terenowych, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście, wśród których byli: JE Grzegorz Arcybiskup Bielski, ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, ks. mitrat dr Adam Misiejuk opiekun duchowy Bractwa oraz ks. mitrat Teodor Wieremiejuk opiekun duchowy koła terenowego Bractwa w Bielsku Podlaskim.

Po dokonaniu wyborów przewodniczącego zebrania, członków komisji skrutacyjnej oraz komisji wniosków i uchwał Przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik odczytał sprawozdanie Zarządu Głównego. Sprawozdanie dotyczyło zarówno działań podejmowanych w kołach terenowych jak i funkcjonowania prowadzonych przez Bractwo placówek oświatowych. Szczególną uwagę zwrócił na aktualną sytuację w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Następnie głos zabrał przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Roman Romaniuk, który w sposób szczegółowy przedstawił strukturę wpływów i wydatków w poszczególnych jednostkach Stowarzyszenia. Kolejnym punktem Zebrania było głosowanie nad uchwałami.

Na koniec wręczono wyróżnienia – Ordery Świętych Braci Sołuńskich wyróżniającym się i zasłużonym członkom Bractwa.

Na podsumowanie Zebrania głos zabrał gość szczególny – JE Arcybiskup Grzegorz. Władyka w pięknych słowach objaśnił przypowieść o Samarytance. Odniósł się także do tematu porozumienia w prawosławnej wspólnocie. Powiedział, że podstawą dialogu jest wspólna modlitwa, która zaczyna się od modlitwy w najmniejszej wspólnocie – w rodzinie.

Opracowała Iwona Kos – kierownik biura ZG