ZEBRANIE 1

Walne sprawozdawcze zebranie Koła Terenowego w Białej Podlaskiej

W dniu 09.02.2020r. w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. Spotkanie pobłogosławił opiekun duchowny Koła ks. mitrat Andrzej Pugacewicz. Otwarcie zebrania dokonała i powitała przewodnicząca Maria Mielaniuk. W zebraniu wzięło udział 29 osób. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Koła Bractwa za 2019 rok przedstawiła Iwona Samoszuk sekretarz Koła, a z działalności finansowych Agnieszka Rudzka skarbnik. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Anatol Mielaniuk, który dokonał analizy finansowej dochodów i wydatków Koła. Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami złożonymi przez Zarząd Koła i wraz z Komisją Rewizyjną udzielili absolutorium Zarządowi. Następnie przewodnicząca Maria Mielaniuk serdecznie podziękowała wszystkim za wsparcie. Na spotkaniu został omówiony temat – wyjazd pielgrzymkowy autokarem na Białoruś do Brześcia i  Chmielewa  w dniu 29.02.2020 roku. Również poruszone zostały kwestie związane z działalnością Koła na najbliższe miesiące. Każdy zgłaszał swoje propozycje. Nie zabrało podziękowań dla parafian, którzy wspierali Koło. Przewodnicząca  Maria Mielaniuk  podziękowała za uczestnictwo w pierwszym  Walnym Sprawozdawczym Zebraniu opiekunowi duchownemu, członkom Bractwa oraz parafianom, którzy byli zainteresowani działalnością Koła i licznie przybyli na spotkanie.

Źródło: KT Biała Podlaska