Wojewódzki Konkurs Plastyczny na album „Życie i działalność Świętych Cyryla i Metodego -€“ pierwszych nauczycieli Słowian”

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na album pt. „Życie i działalność Świętych Cyryla i Metodego – pierwszych nauczycieli Słowian”. Szczegóły oraz regulamin konkursu poniżej.

Regulamin

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na album

pt. „Życie i działalność Świętych Cyryla i Metodego -€“ pierwszych nauczycieli Słowian”

I Cele konkursu:

 1. Propagowanie wiedzy na temat życia i działalności Świętych Cyryla i Metodego-pierwszych Nauczycieli Slowian
 2. Rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży
 3. Uwrażliwienie na duchowe aspekty życia

II Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św.Św. Cyryla i
Metodego

III Zalożenia organizacyjne

 1. Prace mogą być wykonane indywidualnie bądź zespołowo.
 2. Zespół wykonujący pracę nie powinien liczyć więcej niż cztery osoby
 3. Prace indywidualne zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych:

Kat. I -€“ wiek 7 -€“ 9 lat

 

Kat II -€“ wiek 10-12 lat

 

Kat III -€“ wiek 13-16 lat

 

Kat IV – wiek 17-19 lat

4. Prace zespołowe będą zaliczane do kategorii wg wieku najstarszego uczestnika zespołu.

5. Format prac dowolny

6. Technika dowolna

7. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg wzoru:

– imię i nazwisko, wiek / imię, nazwisko i wiek każdego czlonka zespołu,

– adres placówki lub domowy,

– kontaktowy adres e-mailowy

– telefon kontaktowy,

– imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

8. Sposób przekazania prac: osobiście lub przesyłką na adres:

Centrum Kultury Prawosławnej

Koło Terenowe Bractwa Prawosławnego Św.Św. Cyryla i Metodego

15-185 Białystok

ul. Św. Mikołaja 5

z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Życie i dzialalność Świętych Cyryla i Metodego – €“pierwszych nauczycieli Słowian”

Prace należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki

 

IV. Uczestnicy konkursu

 

Dzieci i uczniowie wszystkich typów placówek szkolnych i pozaszkolnych, opiekunowie
indywidualni z dziećmi.

V. Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie od 1 maja do 20 czerwca 2017r.
 2. O wyłonieniu laureatów zadecyduje jury powolane przez organizatora.
 3. Jury weźmie pod uwagę

  – umiejętność realizacji tematu

  – jakość wykonania

  – oryginalność pracy

 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne
 5. Nadeslane prace przechodzą na wlasność organizatora.

  VI. Ogloszenie wyników Konkursu

  1. Wyniki konkursu zostaną ogloszone nie później niż 20 września 2017r.

  2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie po 20 września 2017r.

  3. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie www.bractwocim.pl po 20 września 2017r.

 

VII . Nagrody

 1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy
 2. Jury ma prawo przyznania nagród dodatkowych bądź zrezygnowania z nagród w danej kategorii wiekowej

 

VIII. Informacje dodatkowe

 

 1. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
  danych osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby związane z organizacją i
  przebiegiem konkursu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem z zaznaczeniem czyjego autorstwa jest praca.
 2. Koszt przejazdu po odbiór nagród oraz ubezpieczenie pokrywa placówka delegująca.
 1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:

  koordynator konkursu Alina Mikołajczuk, tel. Kom. 608 891 561,

  mail: mmalinamm@wp.pl